Nejnovější

Etický kodex

Redakce Houpacího Osla se řídí kodexem, který stanovuje platná pravidla pro tvorbu redakčního obsahu. Kodex shrnuje zásady redakční práce, ochrany soukromí a zdrojů. Kromě toho definuje, jakým konfliktům by se redaktoři a redaktorky měli vyhnout. 

Sepsáním etického kodexu jsme stanovili, jak by se redakce Houpacího Osla měla profesně chovat. V některých případech jsme pouze převedli nepsaná pravidla do psané formy, jindy jsme si při tvorbě sami uvědomili, že existují potenciální situace, v nichž bychom sami nevěděli, jak se chovat, případně se názory na správný postup napříč redakcí lišily. 

Podle našeho nejlepšího svědomí jsme se proto shodli na postupech, které doufáme ocení současní i budoucí členové redakce a ta část veřejnosti, která přijde s naším médiem do kontaktu. 

Cílem kodexu není pouze diktovat, jak se má redaktor chovat, ale poskytnout mu i radu a oporu při jednání se zdroji a publikaci mediálního obsahu. Veřejnosti a zdrojům poskytuje záruku našeho upřímného jednání a dává najevo, co od nás mohou, nebo naopak nemohou a nemusí, očekávat.

Všichni redaktoři, editoři a ostatní tvůrci Houpacího Osla jsou s kodexem seznámeni. Porušení kodexu může být důvodem pro ukončení spolupráce. 

Ilustrace Emy Kašparové

Chod redakce

 • K tématům se stavíme bez předem utvořeného názoru. Výjimkou jsou témata, která by mohla být v rozporu s antidiskriminační politikou Houpacího Osla (viz níže) a platnými zákony České republiky.

Redaktoři při zpracovávání tématu nikdy záměrně nezatajují podstatné informace za účelem manipulace názoru čtenáře. HO nepřipouští, aby byly texty jakkoliv manipulativní a každý text proto před vydáním kontrolují editoři nebo šéfredaktor.

 • V redakci nepřipouštíme, aby se redaktor při zpracovávání daného tématu dostal do osobního střetu zájmů.

Jelikož většina členů redakce HO jsou studující, kteří se nějakým způsobem zapojují do různých spolků nebo organizací a často také píší pro jiná média, mohla by nastat situace, v níž dojde ke zkreslení informačních kvalit na základě motivace způsobené tímto působením. Spoléháme na transparentnost redaktorů ohledně jejich aktivit, které by mohly být v rozporu s tímto bodem. Zároveň zájmová aktivita jednoho člena redakce nebrání jinému redaktorovi, aby o této aktivitě přinášel informace čtenářům.

 • Šéfredaktor vyžaduje zodpovědnost redaktorů za jejich vlastních tvorbu a obsah, jenž je pod jejich jmény publikován na webu.

Vlastní tvorbou jsou míněny veškeré články, ale i fotografie, ilustrace a jiný audiovizuální obsah publikovaný na webu HO. Člen redakce sice je právně krytý nakladatelstvím a vedením redakce, avšak v případě vážného porušení zákona budou kromě důsledků pro vedení, jež je za chybu zodpovědné, vyvozeny důsledky i pro proviněného redaktora. Ty mohou mít podobu ukončení spolupráce – obdobně jako při porušení jakéhokoliv bodu kodexu.

 • Pokud se v článku vyskytne faktická chyba, co nejrychleji ji opravíme a na začátku samotného textu na aktualizaci upozorníme.

Jsme jenom lidi, děláme chyby. Při zjištění faktické chyby je nezbytné ji opravit, neboť by při dalším čtení textu mohlo dojít k mystifikaci čtenáře. Jedná-li se o drobnější faktickou chybu, článek upravíme a upozorníme na jeho aktualizaci. V případě, že by byl celý článek založený na chybné informaci, bude z webu odstraněn. Na webu na tuto skutečnost bude náležitě upozorněno.

 • Dbáme na slušné vyjadřování. Použití explicitních výrazů musí být vždy odůvodněné.

Do oblasti zpravodajství nepatří expresivní jazyk. V publicistice by podobné výrazy měly mít jasnou a odůvodněnou stylistickou funkci, čímž může být zdůraznění myšlenky, nastínění atmosféry, vyjádření ironie nebo sarkasmu.

 • Explicitní fotografie nesmí být na pozici náhledového obrázku na webu HO. Při použití takové fotografie v článku musí být buď cenzurovaná, nebo na ni musí být upozorněno dříve v textu.

Fotografie s explicitním obsahem ošetřujeme s ohledem na dětské čtenáře, osoby citlivější povahy nebo pozůstalé zemřelého v případě zobrazení zesnulé osoby.

 • Názorová publicistika je vždy zřetelně odlišena od zpravodajství.

Veškerá názorová publicistika je řádně umístěna v rubrice pro ni určené, tj. názory. Činíme tak proto, aby nedošlo ke splynutí faktů s názory a postoji redaktora.

 • Vedení Houpacího Osla nekoriguje vyjadřování redaktorů ani editorů na sociálních sítích. Spoléháme na jejich osobní zodpovědnost.

Vzhledem ke skutečnosti, že máme požadavky na členy redakce ohledně jejich určitých názorů a postojů (viz bod č. 19), spoléháme, že se to bude týkat i jeho vystupování na sociálních sítích. 

Zdroje

 • Dbáme na pravdivost a ověřenost informací. Vyvíjíme maximální snahu přesně, pravdivě a objektivně informovat.

HO jako nezávislé médium má možnost vychovávat mladé novináře a dát jim možnost se realizovat a vytříbit své žurnalistické dovednosti (nejen) během svých studií. Je tedy nežádoucí, aby jejich návyky směřovaly k nedohledávání a neověřování pravdivých informací nebo aby se z jejich textů stávaly propagační PR články – v marketingu či PR se mohou realizovat v jiných médiích. 

Je však samozřejmostí, že hlasů a pohledů na určitá témata může být nepřeberné množství, proto není v silách žádného novináře obsáhnout všechny tyto názory – vztahujeme se však k objektivitě jako k ideálu, jemuž se maximálně snažíme přiblížit a zpravit tak čtenáře o tématech, jak nejlépe dovedeme.

 •  Při přejímání informací z jiných zdrojů přímo odkazujeme na původní článek.

Při přejímání informace z jiných médií, organizací nebo jiných veřejných vyjádření dohledatelných na internetu odkazujeme ideálně hypertextovým odkazem vedoucím na původce této informace. Hypertextový odkaz bude připojen na klíčové slovo z důvodu lepší orientace v textu. Uvědomujeme si, že je vhodné původního publikovatele informace i slovně zmínit, aby bylo jasné, odkud informace pochází i bez otevření samotného odkazu. K tomuto jednání nás vede pocit kolegiality a naše mravní zásady. Rádi bychom věřili, že i jiná média by na nás odkázala v případě převzetí informace z našich webových stránek nebo sociálních sítí.

 • Redaktoři nejsou povinni zasílat texty respondentům k autorizaci.

Redakce HO si bere výsadní právo na zaslání textů k autorizaci. V případě odborných respondentů vidí jako zásadní, aby informace námi poskytnuté byly jasně, správně a dostatečně podrobně prezentovány a nedošlo tak k uvedení čtenáře v omyl. Proto se nebráníme zaslání textu ke konzultaci. 

V případě politiků a jinak společensky exponovaných osob však podle redakce HO není důvodu, proč by respondent měl do textu nadále zasahovat. Naopak by v takovém případě mohlo dojít k narušení původního znění textu ve prospěch respondenta. 

 • Jsme si vědomi práva na ochranu zdrojů. Garantujeme anonymitu zdroje, pokud by mohlo dojít k ohrožení nebo znevýhodnění zdroje.

Jsme si vědomi, že některé osoby jako zdroje informací jsou ochotné vypovídat pouze v případě garance ochrany jejich totožnosti. Bez tohoto slibu bychom se k některým informacím nemuseli vůbec dostat. Ceníme si důvěry v nás vložené a držíme slovo. Nicméně musí jít o případy, kdy zdroj informací by byl po vyzrazení své identity skutečně ohrožen, perzekuován či znevýhodněn.

Šéfredaktor, editor a redaktor musí jeho identitu znát, protože v žádném případě nesmí dojít k situaci, kdy člen redakce „anonymizováním“ zdroje pouze zakrývá jeho neexistenci nebo irelevantnost a lže tak veřejnosti.

 • Redakce Houpacího Osla odmítá platit zdrojům informací. O výjimkách rozhoduje výhradně šéfredaktor nebo jím pověřený zástupce.

V rámci transparentnosti nebudeme platit zdroji za poskytnutí informace. Mediální obsah, ve kterém se nachází informace, za niž novinář zdroji zaplatil, je snadno zpochybnitelný a napadnutelný a bezprostředně tak hrozí kompromitace celého sdělení. Tímto jednáním navíc chráníme sebe i zdroj z případných nařčení z klientelismu, jež by mohla ublížit naší i jeho dobré pověsti. 

Spolupráce

 • Redaktoři nepřijímají dary nebo výhody v souvislosti s ovlivňováním obsahu nebo znění textů.

Žurnalistická nezávislost je pro nás velmi důležitá. Proto nenecháme naši integritu narušit úplatky jakékoliv formy. Redaktor by tak neměl přijímat dary ani získávat výhody výměnou za zveřejnění článku, informace nebo vyznění obsahu textu či naopak zatajení informací nebo nevydání článku. Požadujeme tak po redaktorech, aby dbali na svou žurnalistickou nezávislost. V případě potvrzení úplaty lze ukončit spolupráci s redaktorem. 

 • Jakákoliv spolupráce neovlivňuje objektivitu webu ani postoj redaktora k zpracovávanému tématu.

Stejně jako osobní dary či výhody (viz bod 14) redakce HO nepřijme žádnou spolupráci, jež by mohla ohrozit nezávislost obsahu. Publikované informace, názory redaktora i výběr témat musí být vždy výsadou samotné redakce a neměly by být ovlivňovány zvenčí, aby nedošlo k porušení informační kvality a nezávislosti webu.

 • Jsme zapsáni jako spolek pod Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě toho nezkreslujeme a neselektujeme informace týkající se chodu univerzity.

HO bylo na Univerzitě plně nezávislé studentské médium, bylo však žádoucí pro další rozvoj redakce využití možnosti zapsat se jako spolek. Zároveň většina členů redakce studuje na UP, tudíž máme často možnost psát o tématech s univerzitou spojených. Toto univerzitní dění však může být často neprostupné i pro studenty či jiné čtenáře zajímající se o olomouckou univerzitu. Je tedy na místě, abychom témata, ke nimž máme přístup zpracovávali a informovali o nich čtenáře HO. Stále však primárně stavíme na nezávislosti redakce, proto HO nepíše PR články a o univerzitním dění musí informovat v co nejvyšší míře objektivně.

Antidiskriminační politika

 •  Přistupujeme bez rozdílu ke všem lidem, bez ohledu na jejich věk, zemi původu, barvu kůže, gender, náboženství nebo sexuální orientaci.

Nechceme lidi, s nimiž spolupracujeme nebo o nichž informujeme, diskriminovat na základě údajů zmíněných v tomto bodě. Tyto informace o daném člověku neovlivní náš přístup k němu ani mediální obraz, jenž je v rámci našeho webu vytvářen. 

 • Tento přístup dodržujeme ve všech našich aktivitách od poskytnutí prostoru pro vyjádření v textech až po fungování redakce.

Na množství mediálního prostoru, který danému člověku poskytneme, nemá vliv jeho věk, země původu, barva kůže, gender, náboženství ani sexuální orientace. Způsob, jakým o daném člověku informujeme, rovněž neovlivní tyto údaje. To se týká nejen činnosti na webu HO, ale i na sociálních sítích. V rámci chodu redakce nikdy nedojde k diskriminaci člena ani externího spolupracovníka HO založené na výše zmíněných faktorech.

 • Člen redakce nezastává rasistické, homofobní a jiné nenávistné názory, které by byly v rozporu s bodem č. 17.

Pokud se u konkrétního redaktora HO odhalí, že jeho názory nebo chování jsou v rozporu s bodem číslo 17, spolupráce s ním bude ihned ukončena.